Usługi telefoniczne

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na usługi telefonii komórkowej pragnę przekazać istotne warunki powyższego przetargu:

 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej
z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Zamawiającego.

2.  Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni:

a)      połączenia do sieci własnej Wykonawcy,

b)      połączenia do sieci telefonii stacjonarnych,

c)      połączenia do innych sieci ruchomych,

d)     połączenia międzynarodowe,

e)      roaming,

f)       usługi SMS i MMS,

g)      usługi pakietowej transmisji danych oparte na technologii EDGE, HSPA lub nowszej,

h)      inne usługi (serwisy informacyjne, połączenia z biurami numerów).

 

3.  W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a)      sekundowego naliczania od początku połączenia bez opłaty za inicjację połączenia w zakresie połączeń krajowych,

b)      kwota abonamentu  do wykorzystania  na wszystkie połączenia krajowe, międzynarodowe, roaming, MMS i SMS, usługi pakietowej transmisji danych, i inne usługi,

c)      przenoszenia niewykorzystanej kwoty pakietu na kolejny 1 cykl rozliczeniowy i rozliczania „najstarszych” minut w pierwszej kolejności

d)     wykonywanie bezpłatnych połączeń pomiędzy numerami telefonów Zamawiającego (dotyczy numerów będących przedmiotem zamówienia)  - limit 1 tyś. minut dla każdego numeru  w każdym okresie rozliczeniowym,

e)      uruchomienia ryczałtowego pakietu transmisji danych na numerach głosowych umożliwiającego dostęp do sieci internetowej bez ograniczeń czasowych i zapewnienia limitu przesyłu danych w każdym okresie rozliczeniowym o wielkości co najmniej 1 GB przy cenie nie wyższej niż 20 zł netto,**

f)       zapewnienia minimalnej wielkości pakietu transmisji danych na numerach opisanych  jako rodzaj połączenia – „Business Everywhere” co najmniej 2 GB dla każdego numeru  w każdym okresie rozliczeniowym,

 

**- usługa włączana indywidualnie poprzez zgłoszenie e-mail: dariusz.lewczuk@zut.edu.pl

 

 

1) Cena usług:

Lp.

Wyszczególnienie

ceny jednostkowe brutto[1] abonamentu [zł] lub 1 minuty połączenia [zł], wysłania jednego SMS lub cena za abonament

1

cena za 1 minutę połączenia do sieci własnej operatora i sieci telefonii stacjonarnej 

0,06 zł

2

cena za 1 minutę połączenia do innych krajowych telefonii komórkowych

0,11 zł

3

cena za 1 SMS-a do wszystkich krajowych sieci komórkowych

0,18 zł

4

 

cena za abonament

opłata stała

12,20 zł

35,00 zł